Oferta dotacyjna 2023

OFERTA DOTACYJNA - DOFINANSOWANIE DLA PSZCZELARZY NA ROK 2023

Coroczna oferta dotacyjna dla pszczelarzy to znakomita okazja, aby rozwinąć swoją pasiekę. Refundacja sporej części kosztów zakupu urządzeń pszczelarskich pozwala na wyposażenie pracowni pasiecznej w nowy sprzęt. Dofinansowanie z UE dla pasieki jest realizowane w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dn. 2.12.2021.

Na podstawie „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, który zatwierdziła Komisja Europejska, od 2023 roku „Interwencje w sektorze pszczelarskim” będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

• Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2);
Nabór wniosków: 3 kwietnia 2023 - 18 kwietnia 2023 24.Kwietnia 2023*
• Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3)
Nabór wniosków: 3 kwietnia 2023 - 18 kwietnia 2023 24. kwietnia 2023*
• Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5);
Nabór wniosków: 3 kwietnia 2023 - 18 kwietnia 2023 24. kwietnia 2023*

O pomoc w ramach poszczególnych interwencji mogą się starać:

organizacje pszczelarskie działające w imieniu pszczelarzy (I.6.2, I.6.3, I.6.5),
pszczelarze indywidualni (I.6.2);

Jakie produkty obejmuje oferta dotacyjna?

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

1) miodarek,
2) odstojników,
3) dekrystalizatorów,
4) stołów do odsklepiania plastrów,
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
6) topiarek do wosku,
7) urządzeń do kremowania miodu,
8) refraktometrów,
9) wózków ręcznych do transportu uli,
10) wialni do pyłku,
11) uli lub ich elementów,
12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
13) urządzeń do omiatania pszczół,
14) poławiaczy pyłku,
15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
16) wag pasiecznych,
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
18) kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).

WAŻNE! Dofinansowanie obejmuje produkty kupione od dnia 1.01.2023 r

Każdy sprzęt pszczelarski oraz maszyna i urządzenie służące do produkcji pasiecznej, którego koszty zakupu podlegały refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację przez 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu.

Dofinansowanie dotyczy także zakupu matek pszczelich i odkładów oraz refundacji leków do zwalczania warrozy.

Oferta dotacyjna - Dla kogo?

Każdy pszczelarz, składający wniosek indywidualnie lub objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej, musi spełniać następujące warunki:
- mieć nadany numer EP (we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów);

- prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Zarówno pszczelarz składający wniosek indywidualnie, jak i objęty wnioskiem składanym przez organizację pszczelarską oraz sama organizacja pszczelarska zobowiązani są do posiadania numeru EP

O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. - otwórz

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy na rok 2023?
Wysokość dotacji wynosi do 60 proc. ceny netto zakupionego sprzętu.
Nie może to być jednak więcej niż 100 zł na posiadaną rodzinę i nie więcej niż 15 tys. zł łącznie.


Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać w dniach 3 – 18 kwietnia 2023 r. 24.Kwietnia 2023 r*. wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych, KLIKNIJ I ZOBACZ TUTAJ

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023.

(materiały na dole strony: REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ROK PSZCZELARSKI 2023 W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027 wraz z załącznikami)

*W dniu 14.04.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Na podstawie niniejszego Zarządzenia nr 49/2023 z dnia 14.04.2023 r. przedłużony zostaje termin naborów wniosków w ramach interwencji pszczelarskich do dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027