/header.jpg

WRPP na lata 2016-2019 - refundacja i podmioty uprawnione

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania wniosków w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich" na sezon 2016/2017. Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach tego programu, na co pieniądze są przyznawane i jak otrzymać dofinansowanie?

1. Koszty podlegające refundacji w ramach projektu

Refundacja kosztów została szczegółowo określona dla poszczególnych programów. W latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 refundacji podlegać będą całkowite lub częściowe koszty netto poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji
 • zakup sprzętu pszczelarskiego
 • zakup środków warrozobójczych
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich
 • wykonanie analiz jakości miodu

2. Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach projektu

Pomoc finansowa kierowana jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowym odbiorcą jest producent produktów pszczelich, który posiada rodziny pszczele, jest wpisany do rejestru PLW (Powiatowego Lekarza Weterynarii) lub posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny. Jednak nie każdy pszczelarz może złożyć wniosek o wsparcie finansowe. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być:

 • związki pszczelarskie
 • stowarzyszenia pszczelarzy
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie
 • grupy producenckie pszczelarzy

Projekty obejmują pszczelarzy, którzy są zrzeszeni, a także tych niezrzeszonych, których podmiot uprawniony chce objąć projektem.

W przypadku projektu na zakup sprzętu pszczelarskiego oraz analizy jakości miodu odbiorcą końcowym może być jedynie pszczelarz posiadający, co najmniej 10 rodzin pszczelich. Natomiast w programie zakupu przyczep do przewozu uli odbiorcą końcowym może być pszczelarz posiadający co najmniej:

 • 30 rodzin pszczelich przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli
 • 150 rodzin pszczelich przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Warunkiem koniecznym jest również to, że pszczelarz nie będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Maksymalna wysokość pomocy w ramach poszczególnych projektów

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu pszczelarzowi w ramach programu zakupu sprzętu pszczelarskiego nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł. W przypadku programu zakupu przyczep do przewozu uli kwota ta nie przekroczy odpowiednio:

 • iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie będzie wyższa niż 10 000 zł (w przypadku 30 rodzin pszczelich)
 • iloczynu 100 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie będzie wyższa niż 30 000 zł (w przypadku 150 rodzin pszczelich)

Ponadto Agencja Rynku Rolnego refunduje koszty według udziału % kosztów netto zależnie od rodzaju projektu, jednak kwota refundacji nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Wyjątkiem jest projekt dotyczący zwalczania warrozy, w którym istnieje możliwość zwiększenia środków finansowych max. do 20% kwoty umownej, w przypadku, gdy Agencja będzie dysponowała wolnymi środkami. Warunkiem koniecznym będzie złożenie dokumentów rozliczeniowych na kwotę wyższą niż kwota wynikająca z umowy oraz zawnioskowanie o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Oferta wsparcia rynku produktów pszczelich jest naprawdę atrakcyjna. Warto rozważyć, która pozwoli na rozwój własnej pasieki w większym zakresie i złożyć projekt o dofinansowanie.

Opracowano na podstawie:

Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich (załącznik do Zarządzenia nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 07.07.2016)

ipszczelnictwo.pl -Twój sklep internetowy z akcesoria pszczelarskie - Kopiowanie treści jest zabronione bez wcześniejszego pozwolenia - JaHan Ltd.